Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Sürdürülebilir Kalkınma Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanında, mirasçılık yerine emanetçiliği benimseyerek geçmişten gelen sorunların gelecek nesle bırakılmadan çözülmesi bakış açısıyla sürdürülebilir kalkınmayı, hayat boyu öğrenmeyi, sosyal içermeyi ve insan da dahil tüm canlıların haklarına saygıyı artırmaya, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlamasını yapmaya, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarına ve çevreyi ve tüm canlıların yaşam kalitesini korumaya yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, faaliyetlerin etkinleştirilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için amacına uygun olarak eğitim, sağlık, nüfus programı, su tedariki ve sanitasyon, çatışma önleyen ve barışçıl politika, ulaşım ve depolama, iletişim, çevre, enerji, finans, işletme, tarım, gıda, ziraat, ormancılık ve balıkçılık, maden, sanayi, ticaret, inşaat, turizm, kırsal ve bölgesel kalkınma gibi sektörlerde sürdürülebilir kalkınma amacı ile aşağıdaki konularda ve yöntemlerde(biçimlerde) çalışabilir.

Çalışma Konuları:

1 – Sürdürülebilir kalkınma ve her alanda gelişim çabaları ile doğal çevreyi de koruyarak bütüncül bir perspektifle tüm beşeri ve doğal alanlarda çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan; kırsal, kentsel, bölgesel ve ülkelerarası sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidererek güvenli insani yerleşim yerleri ile çevreye duyarlı doğal yerleşim yerlerini sürdürülebilir kılan ve sürdürülebilir kalkınmada toplumsal dayanışmayı ve sivil toplum etkinliğini geliştiren,

2 – Gelir artışını da kapsayarak herkesin her yaşta refahını ve yaşam kalitesini artıran; cinsiyet-fırsat ve erişim koşullarının eşitliğini bugün ve gelecek nesiller arası ortak ilke kabul ederek insanların sağlıklı bir yaşama erişimi ve sürdürülebilir yönetimini garanti altına alan,

3 – Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, uzun süreli işsizler, mülteciler/sığınmacılar/göçmenler/göçebeler/yerinden olmuşlar, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altındakiler, eski mahkum veya tutuklular, şiddet veya istismar mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar ve aileleri ile çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, sığınma evlerinde kalan bireyler, evsizler, mevsimlik tarım işçileri, sosyal alana veya iktisadi piyasaya erişimde ayrımcılığa uğrayan veya önyargı ile karşılaşan diğer dezavantajlı grupları koruyan ve toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendiren,

4 – Herkesi kapsayarak eşit derecede kaliteli eğitim sağlayan; yasam boyu nitelikli eğitim imkânı tanıyan; mesleki eğitimin gelişimine katkıda bulunan ve beşeri sermayenin beceri ve yetkinliklerini geliştirerek katma değere dönüştürebilen,

5 – İnsan Kaynaklarını tüm sektörlerde geliştiren; iş sağlığı ve güvenliğini destekleyerek tüm sektörlerde insana yaraşır iş kültürünü ve sektörler arası işbirliğini oluşturan; işgücü hareketliliğini destekleyerek istihdamın artmasını sağlayacak önlem ve tedbirler alan; melek yatırımcılık ve kitlesel fon uygulamalarını da hayata geçirerek girişimciliği destekleyen,

6 – Çevre ve doğa sistemlerini koruyan/iyileştiren/destekleyen ve dengeli olarak planlanması ve yönetilmesini sağlayan; düşük karbon ekonomisine önem vererek iklim değişikliğinin farkındalığı ve azaltılması perspektifinde etkileri ile mücadele eden ve erişilebilir/güvenilir/sürdürülebilir/yenilenebilir modern enerji sağlayan,

7 – Denizleri ve tüm su kaynaklarını, karasal ekosistemleri ve ormanları koruyan, restore eden ve sürdürülebilir kullanımını sağlayan; biyoçeşitlilik kaybını durduran; çölleşme ile mücadele ederek toprakların verimlilik kaybını durduran,

8 – Kendi kendine yeterlilik perspektifi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimi sağlayan; her insan için temel ihtiyaçların karşılanarak yoksulluğu ve açlığı sona erdiren; gıda güvenliğini ve beslenme imkânlarını geliştiren ve sürdürülebilir tarımı destekleyen,

9 - Sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi, modern ve gelecek nesillerin ihtiyaçları çerçevesinde alt ve üstyapı inşasını, yeni buluşları, inovasyonu, araştırma ve geliştirmeyi, teknolojik kalkınmayı ve evrimleşmeyi destekleyen; yerel/bölgesel/uluslararası alanda rekabetçiliği ve yenilikçiliği geliştiren ve teşvik eden,

10 – Etkin ve verimli kamu yönetimine destek vererek kurumsal kapasiteyi artıran; küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tüm kamu-özel-üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına destek sağlayan; yerel ve küresel ortaklıkların uygulamasını güçlendiren ve her seviyede etkin, hesap verebilir ve şeffaf kurumları teşvik eden,

11 – Yönetişim, demokrasi ve insan hakları ilkelerini herkes için ulaşılabilir kılan; herkesin adalete erişimini sağlayan; sosyal adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalar yaparak ayrımcılıkla mücadele eden; sosyal eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini, herkese eşit davranmayı, fark gözetmemeyi ve farklı davranmamayı sağlayan alanlarda dernek amaçlarına ve çalışma yöntemlerine uyarak çalışır.

Çalışma Yöntemleri(Biçimleri):

1 – Analiz, anket veya araştırmalar yapmak, politikalar üretmek, yönetim becerilerini geliştirmek ve bu çalışmaları raporlamak,

2 – Konferans, seminer, kurs, panel, kongre, bilgi şöleni, panel, ulusal ve uluslararası gezi, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, yarışma veya şenlik vb. her türlü toplantı, bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenlemek, veya düzenlettirmek, ilgili tüm üniversite-özel-kamu-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bulunmak ve teknik, eğitim, kültür, sanat ve edebiyatla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak,

3 – Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda her türlü süreli ve süresiz gazete, dergi, kitap ve bülten gibi basılı veya çevrimiçi yayınlar çıkarmak,

4 – Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5 – Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişiliklerden bağış kabul etmek,

6 – İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek veya gelirleri artırmak amacıyla iktisadi, ticari veya sınai işletmeler ile sandık ve kar amacı güden veya gütmeyen kooperatif kurmak ve işletmek,

7 – Gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

8 – Üyelerinin yararlanmaları, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve beşeri ilişkilerinin geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9 – Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

10 – İhtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için ağlar, ortaklıklar veya plâtformlar oluşturmak,

12 – Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile bünyesinde bulundurdukları fakülte, meslek yüksek okulu, araştırma veya eğitim merkezi ile enstitü vb. birimlerle ortak çalışmalar veya projeler yürütmek,

13 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak çalışmalar veya projeler yürütmek,

14 – Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük işletmelerin ekonomik açıdan desteklenerek yeni pazarlar bulunması, girişimcilik ve iş hacmi oluşturulması gibi alanlarda gerekli çalışmalar yapmak,

15 – Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve projeler yapmak veya yardımlaşmak,

16 – Yurt içinde ve yurt dışında kardeş şehirler oluşması, şehirler arasında insani, kültürel ve sivil diplomasi kanalları kurulması konularında çalışmalar yapmak,

17 – Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilikler açmak,

18 – Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, teknik ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.